CGDV

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 
   

Les conditions ci-après s'appliquent a toutes les offres,   propositions,

ordre de travaux,commandes, livraisons,

 

contrats et autres documents dont pourrait résulter des obligations  

pour la société A & G DOGS, a l'exclusion

 

des propres conditions du client, même si les présentes ont été  

communiquées a postériori

 

Une modification/un complément des présentes conditions doit etre  

 convenu(e) par écrit entre A&G DOGS

 

et le client.

 

1 - Les commandes enregistrées par un représentant,

préposé ou employé de la société A&G DOGS, ne sont valables

 

qu'après confirmation par une personne ayant le pouvoir

d'engager la   société A&G DOGS.

 

2 - Les articles sont livrés ainsi qu'il est défini dans le bon de   commande.

 

3 - Le prix est hors TVA et toutes taxes, droits et frais dus

au   moment de la livraison ou ensuite sont a charge de l'acheteur.

 

le prix est celui qui est indiqué sur le bon de commande

 ou sur le   contrat, a moins que la société A&G DOGS se voit contrainte

 

de l'adapter a l'évolution de ses frais fixes et/ou variable

a la   suite d'une modification de leur structure ( matière première,

 rémunération,

 

énergie…).dans ce cas, s'applique le nouveau prix tel qu'indiqué

au   recto de la facture

 

4 - Les délais de livraison ne sont donnés qu'a titre d'information,

et ne sont donc pas contraignants a moins que les parties n'en conviennent

 

expressément. Le retard dans l'exécution ne pourra jamais donner lieu  

 a indemnité, amende, ou résolution du contrat.La livraison chez les

 

acheteurs a lieu au rez-de-chaussée exclusivement.

 

5 - Le client doit réceptionner immédiatement les biens livrés.

 Les   vices aux biens livrés et les réclamations ne sont admis que si ils sont

 

formulés par écrit dans les 8 jours suivant la réception .

Les vices   cachés ne peuvent donner lieu a indemnisation

que si ils sont recherchés

 

avec la diligence appropriée, et signalés par écrit dans les 8 jours  

 suivant la livraison.

 L'indemnisation qui peut etre réclamée a la société A   & G DOGS

 

ne pourra en toute hypothèse etre autre ou supérieure au remplacement  

des marchandises affectées d'un vice,

ou au gré de la société A & G DOGS

 

au paiement du prix payé par le client pour les marchandises livrées dans

la mesure ou celles-ci sont affectées

d'un vice les rendant impropres a l'usage

auxquels ils sont destinés

 

 

 

6 - Les marchandises sont payables en anticipation de la livraison;  

par virement bancaire sur le compte de la société A & G DOGS figurant

 

au recto de la facture qui sera communiquée par écrit au client

 10   jours avant la date de livraison

 

7 - En cas de contestation la facture doit etre protestée dans les 8  

jours suivant réception

 

8 - En cas de litige les tribunaux de BIALYSTOK

ou les tribunaux du   domicile de l'acheteur,

au choix du vendeur, sont exclusivement compétents

 

Les frais relatifs a la non-exécution du contrat conclu

entre le   client et la société A & G DOGS ,

 par suite de la renonciation du client   , en ce

 

compris les honoraires d'avocats de la société A & G DOGS,

 frais   de déplacement,

de traduction et autres sont a charge du client

 
   

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 
   

Poniższe warunki dotyczą wszystkich ofert, propozycji, zleceń prac,  

 zamówień, dostaw,

 kontraktów i innych dokumentów, z których mogłyby wynikać  

zobowiązania spółki A&G DOGS,

 z wyłączeniem własnych warunków klienta,   nawet, jeżeli zostały

one zakomunikowane później.

 Zmiana/dopełnienie   niniejszych warunków powinno być zawarte

na piśmie pomiędzy A&G DOGS i   klientem.

 

1- Zamówienia zarejestrowane przez przedstawiciela, przełożonego

lub   urzędnika spółki

A&G DOGS są ważne tylko po potwierdzeniu przez osobę   mającą

prawo do zaangażowania spółki A&G DOGS.

 

2-Artykuły są wydawane w czasie określonym w zamówieniu

 

3- Cena jest bez VAT oraz pozostałych podatków, opłat i kosztów

należnych   w momencie dostawy,

które następnie obciążają kupującego. Cena jest taka, jak  

wskazana na zamówieniu lub w kontrakcie,

chyba, że spółka A&G DOGS   zostanie zmuszona do jej zmiany

 ze względu na zmianę

kosztów stałych i/lub   zmiennych w wyniku zmiany ich

struktury (surowiec, wynagrodzenie, energia…)

w   takim razie, stosowana jest nowa cena, taka jak wskazana

na odwrocie faktury.

 

4- Terminy dostaw są podawane tylko informacyjnie i nie są

obowiązujące,   chyba, że strony ustalą inaczej.

 Opóźnienie w wykonaniu nie może nigdy być   powodem

odszkodowania, mandatu lub rozwiązania kontraktu.

 Dostawa u klienta   ma miejsce tylko i wyłącznie na parterze.

 

5- Klient powinien natychmiast odebrać dostarczony   towar.

 Wady w dostarczonym towarze i reklamacje przyjmowane

są tylko na   piśmie w terminie 8 dni od ich otrzymania.

Wady ukryte mogą być powodem   odszkodowania tylko wtedy,

 gdy są szukane z należytą starannością i zakomunikowane   pisemnie,

 w terminie 8 dni od dnia dostawy. Odszkodowanie, którego

 można się   domagać od spółki A&G DOGS nie może być,

 hipotetycznie, inne lub wyższe   od zastąpienia artykułów

wadliwych, lub – zgodnie z wolą spółki A&G DOGS-  

zapłaty ceny zapłaconej przez klienta za dostarczony towar w

 takiej mierze   jak te wady.

 

6- Towary płatne są przed dostawą; przelewem   bankowym

na konto spółki A&G DOGS znajdujące się na odwrocie faktury,

   która zostanie przesłana do klienta 10 dni przed datą dostawy.

 

7- W przypadku zakwestionowania faktury musi to być  

zrobione na piśmie 8 dni przed datą dostawy.

 

8- W razie sporu sądy w Białymstoku lub sądy w   miejscu

zamieszkania kupującego, do wyboru przez sprzedającego,

 są tylko   władne. Koszty dotyczące nie-wykonania kontraktu

zawartego pomiędzy klientem   i spółką A&G DOGS,

w wyniku rezygnacji klienta, w tym wliczone honoraria   adwokatów

spółki A&G DOGS, koszt przejazdów, tłumaczeń i inne są na koszt   klienta.